• Algemene Voorwaarden

  Pinkie Flamingo
 • Algemene huur-en leveringsvoorwaarden

  1. Reservatie:
  Men kan telefonisch, per e-mail of via onze website reserveren. Vervolgens zal u een
  exemplaar van de huurovereenkomst ontvangen. Na het terugbezorgen van deze
  ondertekende huurovereenkomst en het betalen van het voorschot binnen de acht dagen na
  ontvangst van het huurcontract, wordt de reservatie definitief.

  2. Annulatie:
  Bij aanhoudend slecht weer is gratis telefonische annulatie mogelijk tot 1 uur voor de
  levering. Bij alle andere annulaties dient het voorschot als schadevergoeding voor de
  verbroken huurovereenkomst. De verhuurder kan beslissen het springkasteel niet te plaatsen
  indien hij dit onverantwoord vindt wegens (weer)omstandigheden.

  3. Betaling:
  Bij de levering dient het resterende saldo van de huurovereenkomst cash betaald te worden.
  Tevens dient per springkasteel een borg betaald te worden van 150€ (geen betaling = geen
  levering).

  4. Levering:
  De springkastelen worden door ons geleverd en afgehaald. Het tijdstip van levering/afhaling
  is af te spreken. Leveringen binnen een straal van 15km van Westrozebeke zijn inbegrepen in de
  prijs. Voor verdere afstanden wordt een vergoeding aangerekend i.v.m. transportkosten.
  In een straal buiten 15km rekenen wij 0.50€ per km. U kan de transportkosten steeds bij ons opvragen.
  Let op: we moeten de afstand 4x afleggen.
  Bij levering en ophaling van het gehuurde materiaal dient de huurder op het leveringsadres
  aanwezig te zijn.
  Indien de verhuurder meer dan 10 minuten moet wachten alvorens te kunnen starten met
  opbouwen, heeft hij het recht te vertrekken naar zijn volgende klant om de huurder terug te
  nemen als laatste levering van de dag met een meerprijs van 25€. Dit om te vermijden dat de
  verhuurder op al zijn volgende afspraken te laat zou komen. Indien de verhuurder toch wacht
  (u bent de laatste levering/ophaling die dag) wordt per begonnen half uur wachttijd een
  meerprijs van 25 € aangerekend.

  5. Plaatsing:
  Het springkasteel dient steeds op een zachte vlakke ondergrond (gras) geplaatst te worden,
  nooit op een ondergrond met puntige voorwerpen en/of steenslag (kiezels).
  Indien zachte ondergrond niet mogelijk, valt de verantwoordelijkheid en de permanente
  controle ten laste van de huurder daar op een harde ondergrond (beton, klinkers, asfalt,…)
  het springkasteel niet op een veilige manier kan worden verankerd.
  Voor plaatsing hebben wij een vlakke doorgang nodig van minimaal 1 meter breedte. Gelieve
  minstens 1 meter vrije ruimte rondom het springkasteel te voorzien. (Achteraan ongeveer 2
  meter voor het plaatsen van de blaasinstallatie)
  Er dient een geaard stopcontact aanwezig te zijn (220V,min. cap. 1.5kW, 16A) in de nabijheid
  van het springkasteel. Een verlengkabel van 25m wordt voorzien door de verhuurder.

  6. Schade, defect:
  Bij defect of schade tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen op het
  nummer 0487 00 00 77. Na vaststelling van de oorzaak van het defect door de firma zal u
  enerzijds de borg en een aangepast deel van de huurprijs worden terugbetaald, anderzijds de
  borg ingehouden en de meerprijs van de herstelling aan u worden doorgerekend indien het
  defect of de schade te wijten is aan, al dan niet opzettelijke, uitgevoerde handelingen.

  7. Regen – wind:
  De blaasinstallatie mag in geen enkel geval worden afgedekt en mag enkel door ons gestopt
  worden bij het afhalen van het springkasteel. Ook bij regenweer blijft het springkasteel in
  opgeblazen toestand voor de hele huurperiode tot het wordt afgehaald. Uitzondering: bij
  onweer en hevige rukwinden mag u het springkasteel tijdelijk aflaten. Als de storm is gaan
  liggen, de blaasinstallatie onmiddellijk terug aanzetten zodat er niet teveel regenwater in het
  kasteel kan binnendringen.

  8. Gebruiksvoorwaarden:
  Gebruik van het springkasteel enkel onder toezicht van een volwassene evenals
  de bediening van de licht- en muziekinstallatie van het disco-springkasteel.
  Kinderen ouder dan 14 jaar, alsook volwassenen mogen het springkasteel niet betreden,
  enkel in geval van nood en/of gevaar. Het springkasteel mag na opstelling niet meer worden
  verplaatst.
  Indien het springkasteel overnacht, zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig
  opbergen. De buis die dient voor luchttoevoer dient steeds gestrekt te liggen.
  Het springkasteel mag niet betreden worden met schoeisel en/of scherpe voorwerpen,
  brillen e.d.
  Roken op het springkasteel is verboden.
  Kleurpotloden, stiften, schmink, speelgoed, huisdieren, eten, drinken…mogen niet
  meegenomen worden op het springkasteel.

  9. Aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid:
  De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke
  aard ook, tijdens de verhuurperiode. Evenmin kan de verhuurder aansprakelijk gesteld
  worden voor schade of letstel ontstaan tijdens levering, plaatsing, gebruik of afbouw. De
  huurder kan een extra verzekering afsluiten bij zijn of haar verzekeringsagent.
  De huurder staat in voor de bewaking en bewaring van het gehuurde materiaal gedurende
  de volledige huurperiode. De huurder zal de reparatiekosten en/of reinigingskosten bij
  eventuele schade/vervuiling vergoeden. Bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen
  ervan zal de huurder de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) op zich nemen.
  In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen
  eisen van de verhuurder. Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen, na ontvangst van
  de levering, per aangetekend schrijven aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.
  Het is verboden het springkasteel verder te verhuren of geldelijk uit te baten.

  10. Aanvaarding:
  Bij plaatsing van de bestelling verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van de
  hierboven geschreven algemene huur – en leveringsvoorwaarden. Deze zijn ook terug te
  vinden op onze website:
  www. pinkieflamingo.be